Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 01 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 14:34 23/10/2019  

Các phong trào thi đua năm học 2019 -2020

PHÒNG GD&ĐT PHÚ LỘC

TRƯỜNG TH THỊ TRẤN PHÚ LỘC

        Số: 96 /KH-THTTPL

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Thị trấn Phú Lộc, ngày  18 tháng 10 năm 2019

K HOẠCH

Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua năm học 2019 - 2020

Thực hiện theo kế hoạch Số: 75 /KH-THTTPL ngày 18/9/2019 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Trường Tiểu học Thị Trấn Phú Lộc xây dựng kế hoạch thực hiện các phong trào thi đua năm học 2019 - 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên học sinh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020; động viên CB, GV, NV, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm học.

- Tạo bước chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống, lề lối làm việc; ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng vì học sinh đẩy lùi những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

- Qua phong trào thi đua, phát hiện gương người tốt việc tốt trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh để nhân rộng trong toàn trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại đơn vị.

2. Yêu cầu

- Phong trào thi đua phải trở thành động lực thực sự nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự rèn luyện nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Hình thức thi đua phải phong phú với nội dung thi đua phải thiết thực,

phong trào thi đua đảm bảo tính tự giác, phù hợp điều kiện của đơn vị, không gây áp lực trong cán bộ, giáo viên và học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, để từ đó phát hiện nhiều điển hình mới trong giảng dạy, trong học tập và trong các hoạt động khác, thành tích báo cáo phải phản ánh trung thực những cố gắng của từng cá nhân, các đoàn thể.

II. Nội dung thi đua

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm

gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Đồng thời thực hiện có hiệu quả phong trào  "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" thành hoạt động thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân trong ngành.

2. Thực hiện tốt công tác xây dựng đơn vị:Văn minh, xanh, sạch, đẹp; Tham gia tích cực và thực hiện tốt phong trào “Chủ nhật xanh”, phong trào "nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần", “Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải”, phong trào “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” với phương châm “Thân thiện - đơn giản - đúng hẹn”, phong trào nét đẹp công sở.

3. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và ngành GD&ĐT phát động. Phát huy tính năng động, sáng tạo trong công tác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, cải tiến phương pháp lề lối làm việc; xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hoá, công chức văn hoá.

4. Thực hiện có hiệu quả các phong trào phát động trong năm học: Phong trào: “Xây dựng trường học xanh – sạch - đẹp – an toàn”; Phong trào“Tự làm đồ dùng dạy học”; Phong trào: “ Vở sạch, chữ đẹp”

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Đối với BGH:

- Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng để theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các tổ chuyên môn và cá nhân thực hiện tốt các nội dung của phong trào thi đua. Xây dựng kế hoạch phong trào thi đua phù hợp với điều kiện

thực tế tại đơn vị.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý và nội dung các phong trào thi đua đến tận CBGV – CNV.

- Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết để đúc rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất cho các phong trào thi đua.

2. Đối với CC, VC đơn vị:

- Nghiên cứu cụ thể nội các phong trào thi đua đã được triển khai trong năm học, trên cơ sở đó cụ thể hóa thành những việc là cụ thể của cá nhân để tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do nhà trường phát động.

- Tự xây dựng kế hoạch cá nhân và sắp xếp thời gian tham gia hợp lý.

- Phối kết hợp với các tổ chức trong nhà trường và các tổ chuyên môn để xây dựng các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả các phong trao thi đua cần tham gia trong năm học.

IV. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Định kỳ, sau khi kết thúc một phong trào ban thi đua khen thưởng nhà trường  tiến hành sơ kết, tổng kết và xét khen thưởng cho những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, trên cơ sở đó để xuất tập thể đơn vị, cá nhân tiêu biểu xuất sắc của nhà trường để đề nghị cấp trên khen thưởng.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Nhà trường cụ thể hóa thời gian tổ chức phát động, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua để xây dựng tiến độ thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị và theo quy trình chỉ đạo của năm học.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

BGH và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý; tập hợp và động viên đội ngũ CB, NG, NLĐ tăng cường các giải pháp và hành động thực tiễn trong việc thực hiện tốt các phong trào, nâng cao chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy để khuyến khích tính tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên củaCBGV – CNV và học sinh.

Cán bộ, công chức, viên chức đơn vị tự nghiên cứu nội dung kế hoạch và

tiến hành thực hiện khi nội dung kế hoạch được ban hành tại đơn vị.

Trong quá trình thực hiện, tùy theo điều kiện thực tế của năm học kế hoạch có thể thay đổi một số nội dung để phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ năm học, sự điều chỉnh thay đổi Ban thi đua sẽ thông báo cụ thể tại Website của nhà trường.

Nơi nhận:

- CC, VC đơn vị;

- Lưu: VT, Website trường.

Hiệu trưởng

 

 

 

Trần Văn Lộc

Số lượt xem : 122

Các tin khác